Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT RAVO HOLDING B.V. & RAVO B.V.

RAVO Holding B.V. & RAVO B.V. behandelt mensen met respect, reden waarom zij integer, transparant en zorgvuldig wil omgaan met de aan haar in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Privacy gedragsregels RAVO Holding B.V. & RAVO B.V.

  1. Wij beperken ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.

  2. Wij zorgen dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke precisie en juistheid.

  3. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens nadat de doelen van het verzamelen afdoende en op voorhand bekend zijn gemaakt. Duidelijk is dat het gebruik beperkt wordt tot het realiseren van deze doelen of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.

  4. Wij stellen geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve dan op grond van expliciet door de betrokkene gegeven toestemming en/of een wettelijke verplichting.

  5. Wij zorgen dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling.

  6. Wij zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens (tegen niet excessieve betaling en in een leesbare vorm) beschikbaar zijn voor betreffende persoon. In geval van geen beschikbaarheid is dit onder vermelding van reden waartegen kan worden aangetekend. Een ieder van wie persoonsgegevens zijn verwerkt heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens.

  7. Wij zorgen dat wij te allen tijde in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.

  8. Wij zorgen ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld.

  9. Wij dragen geen persoonsgegevens over aan derden.

To all parts

Do you need help to order our products?

Call us
31(0)72 567 32 79
check our FAQ
or send an email